With Awnser   
Course Name : II Grade Teacher
Test ID : 5219
Your Awnser Sheet
1. Awnser: ( A )
2. Awnser: ( D )
3. Awnser: ( B )
4. Awnser: ( C )
5. Awnser: ( A )
6. Awnser: ( D )
7. Awnser: ( D )
8. Awnser: ( C )
9. Awnser: ( A )
10. Awnser: ( D )
11. Awnser: ( D )
12. Awnser: ( A )
13. Awnser: ( C )
14. Awnser: ( C )
15. Awnser: ( A )
16. Awnser: ( C )
17. Awnser: ( D )
18. Awnser: ( B )
19. Awnser: ( A )
20. Awnser: ( B )
21. Awnser: ( C )
22. Awnser: ( B )
23. Awnser: ( C )
24. Awnser: ( C )
25. Awnser: ( A )
26. Awnser: ( D )
27. Awnser: ( B )
28. Awnser: ( B )
29. Awnser: ( D )
30. Awnser: ( C )
31. Awnser: ( B )
32. Awnser: ( C )
33. Awnser: ( C )
34. Awnser: ( C )
35. Awnser: ( A )
36. Awnser: ( A )
37. Awnser: ( A )
38. Awnser: ( D )
39. Awnser: ( A )
40. Awnser: ( B )
41. Awnser: ( C )
42. Awnser: ( B )
43. Awnser: ( C )
44. Awnser: ( B )
45. Awnser: ( A )
46. Awnser: ( B )
47. Awnser: ( D )
48. Awnser: ( D )
49. Awnser: ( C )
50. Awnser: ( B )
51. Awnser: ( B )
52. Awnser: ( C )
53. Awnser: ( C )
54. Awnser: ( A )
55. Awnser: ( A )
56. Awnser: ( B )
57. Awnser: ( A )
58. Awnser: ( B )
59. Awnser: ( B )
60. Awnser: ( D )
61. Awnser: ( C )
62. Awnser: ( B )
63. Awnser: ( D )
64. Awnser: ( D )
65. Awnser: ( B )
66. Awnser: ( B )
67. Awnser: ( A )
68. Awnser: ( C )
69. Awnser: ( A )
70. Awnser: ( B )
71. Awnser: ( C )
72. Awnser: ( D )
73. Awnser: ( D )
74. Awnser: ( B )
75. Awnser: ( C )
76. Awnser: ( A )
77. Awnser: ( B )
78. Awnser: ( A )
79. Awnser: ( C )
80. Awnser: ( A )
81. Awnser: ( C )
82. Awnser: ( A )
83. Awnser: ( B )
84. Awnser: ( B )
85. Awnser: ( D )
86. Awnser: ( C )
87. Awnser: ( A )
88. Awnser: ( C )
89. Awnser: ( C )
90. Awnser: ( B )
91. Awnser: ( B )
92. Awnser: ( B )
93. Awnser: ( C )
94. Awnser: ( A )
95. Awnser: ( B )
96. Awnser: ( B )
97. Awnser: ( D )
98. Awnser: ( C )
99. Awnser: ( D )
100. Awnser: ( C )
101. Awnser: ( D )
102. Awnser: ( B )
103. Awnser: ( C )
104. Awnser: ( B )
105. Awnser: ( B )
106. Awnser: ( D )
107. Awnser: ( B )
108. Awnser: ( A )
109. Awnser: ( B )
110. Awnser: ( A )
111. Awnser: ( D )
112. Awnser: ( D )
113. Awnser: ( D )
114. Awnser: ( A )
115. Awnser: ( B )
116. Awnser: ( C )
117. Awnser: ( A )
118. Awnser: ( B )
119. Awnser: ( D )
120. Awnser: ( A )
121. Awnser: ( B )
122. Awnser: ( B )
123. Awnser: ( C )
124. Awnser: ( A )
125. Awnser: ( B )
126. Awnser: ( B )
127. Awnser: ( D )
128. Awnser: ( D )
129. Awnser: ( A )
130. Awnser: ( D )
131. Awnser: ( B )
132. Awnser: ( D )
133. Awnser: ( D )
134. Awnser: ( B )
135. Awnser: ( C )
136. Awnser: ( A )
137. Awnser: ( D )
138. Awnser: ( B )
139. Awnser: ( C )
140. Awnser: ( D )
141. Awnser: ( B )
142. Awnser: ( C )
143. Awnser: ( A )
144. Awnser: ( C )
145. Awnser: ( C )
146. Awnser: ( B )
147. Awnser: ( D )
148. Awnser: ( A )
149. Awnser: ( D )
150. Awnser: ( D )
151. Awnser: ( A )
152. Awnser: ( D )
153. Awnser: ( C )
154. Awnser: ( D )
155. Awnser: ( B )
156. Awnser: ( A )
157. Awnser: ( A )
158. Awnser: ( B )
159. Awnser: ( C )
160. Awnser: ( B )
161. Awnser: ( B )
162. Awnser: ( A )
163. Awnser: ( D )
164. Awnser: ( C )
165. Awnser: ( C )
166. Awnser: ( B )
167. Awnser: ( C )
168. Awnser: ( C )
169. Awnser: ( A )
170. Awnser: ( A )
171. Awnser: ( B )
172. Awnser: ( C )
173. Awnser: ( D )
174. Awnser: ( C )
175. Awnser: ( A )
176. Awnser: ( B )
177. Awnser: ( B )
178. Awnser: ( C )
179. Awnser: ( B )
180. Awnser: ( C )
181. Awnser: ( D )
182. Awnser: ( B )
183. Awnser: ( A )
184. Awnser: ( A )
185. Awnser: ( A )
186. Awnser: ( D )
187. Awnser: ( D )
188. Awnser: ( B )
189. Awnser: ( B )
190. Awnser: ( A )
191. Awnser: ( C )
192. Awnser: ( D )
193. Awnser: ( D )
194. Awnser: ( B )
195. Awnser: ( A )
196. Awnser: ( D )
197. Awnser: ( D )
198. Awnser: ( D )
199. Awnser: ( C )
200. Awnser: ( A )
S. Awn Math Awnser Sheet
S. Awn English Awnser Sheet
S. Awn Resoning Awnser Sheet
S. Awn GK Awnser Sheet
S. Awn Computer Awnser Sheet